Vedtægter for

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening

 

 

Stiftet 20. oktober 1894

 

 

Foreningens navn, hjemsted og formål

 

§ 1. Foreningens navn er:

 

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening (BEF). Foreningen tegnes af Formanden og Kassereren i forening.

 

§ 2. Foreningens formål er:

 

At gavne lokalsamfundet ved gennem forskellige aktiviteter at samle borgerne i Faxe Ladeplads og omegn og dermed give mulighed for positiv udvikling.

At skabe grobund for udvikling og trivsel ved at inddrage lokale frivillige kræfter i samspil med det lokale erhvervsliv.

At drive Huset på Hovedgaden 40 som et samlings og aktivitetssted til gavn og glæde for både unge og ældre borgere uden hensyntagen til livsindstilling og politisk anskuelse.

At arrangere eller deltage i sociale, kulturelle og sundhedsmæssige aktiviteter.

At sikre den bedst mulige udnyttelse af Husets faciliteter til gavn for lokalområdets borgere og erhvervsliv.

 

§ 3. Medlemmerne:

 

Privatpersoner over 18 år, erhvervsdrivende i Faxe Ladeplads og omegn, beboer-, grundejer- og andre foreninger, samt andre med tilknytning til Faxe Ladeplads, kan søge optagelse.

Bestyrelsen afgør om en ansøgning om optagelse i foreningen kan imødekommes. Nægtes optagelse kan ethvert medlem af foreningen kræve afgørelsen forelagt foreningens førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse, der sker ved simpel flertalsbeslutning.

Afslaget begrundes skriftligt.

Medlemmer der ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes af foreningen.

En eksklusion afgøres af bestyrelsen og meddeles skriftligt.

 

§ 4. Ind og udmeldelse:

 

Anmodning om optagelse rettes til foreningens formand eller kasserer.

Udmeldelse sker ligeledes ved henvendelse til formand eller kasserer.

Der betales fuldt kontingent for det år, hvori udmeldelse sker.

 

§ 5. Bestyrelse og revision:

 

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet 3 medl. vælges i ulige år og 4 i lige år.

 

Formanden eller i hans fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af den øvrige bestyrelse anmoder herom.

Mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal være til stede for at træffe beslutninger, der sker ved simpel stemmeflerhed og således at den i mødet fungerende formands stemme i tilfælde af stemmelighed gør udslaget.

 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og varetager foreningens interesser i en hver henseende.

Formanden og kasseren i fællesskab varetager den daglige ledelse ud fra bestyrelsens beslutninger,

og disponerer i økonomiske sager.

 

§ 6. Generalforsamlingen:

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og træffer som sådan afgørende beslutning i alle spørgsmål, der forelægges den.

Ordinær generalforsamling holdes i Faxe Ladeplads hvert år inden udgangen af marts måned og indvarsles til samtlige medlemmer ved annoncering senest 14 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

a)      Valg af dirigent.

b)      Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab som forelægges til godkendelse, samt budget for det kommende år.

c)      Fastsættelse af kontingent.

d)     Behandling af indkomne forslag.

e)      Valg af formand for 2 år vælges i lige år.

f)       Valg af kasserer for 2 år vælges i ulige år.

g)      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år vælges i lige år.

h)      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år vælges i ulige år.

i)        Valg af 2 suppleanter for et år.

j)        Eventuelt.

 

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages forudgående varsel ved annoncering i et eller flere af de i Faxe Ladeplads og omegn udkommende ugentlige annonceblade eller pr. brev.

 

Forslag til behandling under dagsordenens §6 pkt. d) skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Hvis nogen ønsker kandidatur til bestyrelsesvalget, skal det i lighed med andre forslag til generalforsamlingen være formanden / bestyrelsen[JGR1]  i hænde, senest en uge før generalforsamlingen. Hvis der ikke er kandidater nok anmeldt på forhånd, kan der vælges blandt de fremmødte som ikke på forhånd har ønsket kandidatur. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges 7 medlemmer til bestyrelsen, har bestyrelsen efterfølgende mulighed for at være selvsupplerende.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset for ændring af vedtægter og opløsning.

Hvis et medlem på generalforsamlingen kræver dette, foretages afstemning skriftligt, ellers ved håndsoprækning.

 

Foreninger og erhvervsdrivende som er medlem, har hver en stemme.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 10 medlemmer retter skriftlig henvendelse til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun punkter bekendtgjort i indkaldelsen behandles.

Afgørelser vedtages med almindeligt stemmeflertal.

 

§ 8. Vedtægtsændringer:

 

Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Til vedtagelsen kræves, at mindst 2/3 af de i generalforsamlingen deltagende medlemmer stemmer for forslaget.

Hvis et ændringsforslag vedtages med 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling, hvor mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, der skal holdes inden en måned efter den første generalforsamling.

Hvis forslaget vedtages uændret på denne generalforsamling med 2/3 stemmeflertal, er det lovligt vedtaget uanset antallet af deltagere i generalforsamlingen.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Man kan stemme ved fuldmagt, dog kun én stemme pr. medlem.

 

§ 9. Foreningens opløsning:

 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske efter de i § 8 anførte regler

Forinden gyldig vedtagelse af foreningens opløsning kan finde sted skal generalforsamlingen have vedtaget en plan for afvikling af foreningens økonomiske forpligtigelser m.v. og have taget beslutning om at oprette et fond af foreningens eventuelle formue, hvis afkast skal anvendes til støtte af almennyttige og kulturelle formål i Hylleholt sogn.

 

§ 10. Hæftelse:

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 11. Regnskabsår:

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Kassereren udfærdiger foreningens regnskab ved regnskabsårets afslutning.

Regnskabet gennemgås og påtegnes af en registreret revisor, i form af assistance, inden det forelægges Generalforsamlingen.

 

§ 12. Æresmedlemmer:

 

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der i særlig grad har virket for foreningens eller dens medlemmers interesser.

Udnævnelser sker ved enstemmig beslutning af bestyrelsen og medfører kontingentfrihed.

 

§ 13. Forskellige bestemmelser:

 

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg blandt foreningens medlemmer til under ansvar og tilsyn at forestå div. arrangementer. Bestyrelsen træffer bestemmelse om fastsættelse af entre for deltagere i de enkelte arrangementer.

Bestyrelsen bestemmer ligeledes i hvilket omfang medlemmernes pårørende eller andre ikke medlemmer kan deltage i de enkelte arrangementer.

 

 

Disse vedtægter er lovligt vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. april 1984 og revideret den 17. april 2002 og revideret på ekstraordinær general forsamling 29. marts 2007.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 8. april 2009.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 4. juni 2014. Ændringer i §2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 og 11